wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Tattoo Studio @PArt : Eenmanszaak, gevestigd te Oranjelaan 36, 2741 ER te Waddinxveen

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattoo Studio @PArt tot het laten aanbrengen van een tatoeage als ook die door Tattoo Studio @PArt wordt behandeld of aan wie Tattoo Studio @PArt producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tattoo Studio @PArt en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo Studio @PArt en Opdrachtgever, waarbij Tattoo Studio @PArt als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoo Studio @PArt worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van tatoeages door Tattoo Studio @PArt worden zonder enige uitzondering geleverd door Tattoo Studio @PArt en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Tattoo Studio @PArt zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Tattoo Studio @PArt aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoo Studio @PArt gehanteerde Algemene Voorwaarden.


3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Petra worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Petra tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Petra aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Petra tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Petra of derden in gevaar kan brengen.

3.3 Door opdracht te geven aan Tattoo Studio @PArt tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed-overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Tattoo Studio @PArt of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Tattoo Studio @PArt te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Tattoo Studio @PArt brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar, tenzij een ouder aanwezig is, maar niet jonger dan 16 jaar.

3.6 Tattoo Studio @PArt behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

3.7 Tattoo Studio @PArt heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tattoo Studio @PArt het recht de Opdracht te weigeren .


4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Tattoo Studio @PArt erkent Opdrachtgever dat Tattoo Studio @PArt een inspanningsverbintenis heeft. Tattoo Studio @PArt zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoo Studio @PArt kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoo Studio @PArt is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Tattoo Studio @PArt aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoo Studio @PArt voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tattoo Studio @PArt ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 Tattoo Studio @PArt bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie

Petra gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.


6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Petra en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


8. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Tattoo Studio @PArt is te allen tijde op eigen risico.